Skip to content
On this page

快速开始

注: 更系统的教程可以参考: 《凹语言手册》

本地安装和测试

  1. go install wa-lang.org/wa@latest
  2. wa init -name=_examples/hi
  3. wa run _examples/hi

项目尚处于原型开源阶段,如果有共建和PR需求请参考 如何贡献代码

例子: 你好, 凹语言

打印字符和调用函数:

wa
func main {
	println("你好,凹语言!")
	println(add(40, 2))
}

func add(a: i32, b: i32) => i32 {
	return a+b
}

运行并输出结果:

$ wa run hello.wa 
你好,凹语言!
42

一切正常!